Thứ bảy, 18/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 231

Bài giảng tuần 25

TĐ. Khuất phục tên cướp biển

 

TĐ. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 Phép nhân phân số

 

 Kĩ thuật. Chăm sóc rau, hoa

LTVC. Chủ ngữ  trong  câu kể Ai  (giảm BT2/69)

 

 Toán. Tìm phân số của một số

Khoa học. Nóng lanh nhiệt độ (bài 50, 51)

 

 TLV. Luyện  tập  xây  dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Toán. Phép chia phân số

 

 

 KC. Những chú bé không chết

LTVC. Luyện  tập  về câu kể Ai  (giảm BT1 ý b/78)

 

 

 Địa lí. Bài tự chọn

88