Thứ sáu, 7/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 303

Thông tin pháp luật số 14 - QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

QUY ĐNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT; Thông tư  số 22/2016/TT-BGDĐT và  Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

     Ngày 28 tháng 8 năm 2014Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014.

     Ngày 22 tháng 9 năm 2016Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

      Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

88